کارگاه علمی با موضوع «سرقت علمی»

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه برگزار ميکند
باهدف خدمت رسانی به اعضا و به علت مخاطراتی که موضوع «سرقت علمی» برای همه نويسندگان دارد،انجمن درصدد برگزاری کارگاه در این زمینه ميباشد.
اولین کارگاه توسط آقای دکترمهربان پور عضو هيأت علمی دانشگاه تهران برگزار ميگردد.
زمان: سه شنبه 28/2/95 ساعت 18