سید احمد حبیب نژاد عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن