دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی

انجمن فقه وحقوق اسلامی با همکاری مراکز علمی حوزه و دانشگاه دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی را در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷ برگزار میکند

محورهای کنفرانس :

الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی
1- برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی
2- تعلیم و تربیت دینی و اخلاق اسلامی
3- مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
4- تکنولوژی و تحقیقات آموزشی
5- روش های تدریس نوین
6- آموزش الکترونیک
7- آموزش و پرورش
8- سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی
ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت
1. مدیریت استراتژیک
2. مدیریت کارآفرینی
3. مدیریت آموزشی
4. مدیریت بازرگانی
5. مدیریت اجرایی
6. مدیریت شهری
7. مدیریت دولتی
8. سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت
ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی
1- سنجش و اندازه گیری
2- روانشناسی شخصیت
3- روانشناسی فرهنگی
4- روانشناسی اسلامی
5- روانشناسی عمومی
6- روانشناسی سلامت
7- روانشناسی تربیتی
8- سایر مباحث مرتبط با روانشناسی