تفاهم همکاری با طرح ملی روشمند سازی تحقیقات علوم اسلامی

انجمن فقه و حقوق اسلامی با همکاری موسسه آموزش عالی امام رضا ع تفاهم همکاری جهت برگزاری کارگاه و کلاس هایی با موضوع (مشق اجتهاد فقه پژوهی) منعقد کرد
زمان: تابستان 97