اولین همایش ملی (دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی رحمه الله)

انجمن فقه و حقوق اسلامی و مرکز فقهی ائمه اطهار و مراکز علمی حوزه و دانشگاه همایش ملی با عنوان (دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله فاضل لنکرانی رحمه الله) را برگزار میکنند.
زمان برگزاری همایش: 18 بهمن ماه 1397
مکان: قم جنب میدان معلم مرکز فقهی ائمه اطهار، دبیرخانه همایش
تلفن 02537730125 داخلی 138