انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه با همکاری مراکز علمی حوزه و دانشگاه همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق

انجمن فقه و حقوق اسلامی با با همکاری مراکز علمی حوزه و دانشگاه با موضوع (سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حوزه حقوق ) برگزار میکند
زمان: 6 تیرماه 97