اعضاء

شرایط عمومی اعضای انجمن به شرح زیر است:

1. اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی آن.

2. پذیرش اساسنامه انجمن.

3. نداشتن سابقه محكومیت كیفری.

4. حسن شهرت و عدم سابقه عضویت در گروه‌های غیرقانونی و محارب با نظام.

5. حوزوی بودن.

یادآوری1 : انجمن دارای سه نوع عضویت پیوسته، وابسته و افتخاری می‌باشد.

یادآوری2: اعضای پیوسته انجمن عبارتند از كسانی كه حداقل دارای مدرك سطح سه حوزوی و یا كارشناسی ارشد می‌باشند.

تبصره1: از مجموع اعضای پیوسته حوزوی انجمن باید دارای مدرك سطح 4 حوزه یا در حد سطح 4 باشند.

تبصره2: افراد مذكور باید دارای گرایشی تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند. در غیر این‌صورت دارای یك تألیف و یا سه مقاله معتبر علمی در زمینه مذكور باشند.

اعضای وابسته عبارتند از كسانی كه دارای مدرك سطح دو حوزوی و یا كارشناسی دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت آن باشند.

انجمن می‌تواند شخصیت‌های ایرانی و خارجی حوزوی را كه مقام علمی آنان در زمینه فقه و حقوق اسلامی حائز اهمیت است، بر اساس ایین‌نامه مصوب شورای اعطاء به عضویت افتخاری انجمن درآورد.