فایل صوتی

فایل صوتی نقد کتاب درآمدی بر حقوق جزاء
انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه، با همکاری دانشگاه پردیس نشست مشترکی با موضوع نقد کتاب «درآمدی بر حقوق جزای عمومی » برگزار گردید. نویسندگان:جناب آقایان دکتر الهام و دکتر برهانی ناقدین:جناب آقایان دکتر شمس ناتری و دکتر حاجی ده آبادی